חיפוש

תוכן מוגן, בעלות ושימושים מותרים

תוכן מוגן, בעלות ושימושים מותרים

 

זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה או בחלק מהותי ממנה, פעולה אחת או יותר, כמפורט להלן בהתאם לסוג היצירה

   מהות החוק – זכות היוצרים

1- העתקה ;

2- פרסום – לגבי יצירה שלא פורסמה;

3- ביצוע פומבי לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט;

4- שידור לגבי כל סוגי היצירות;

5- העמדת היצירה לרשות הציבור לגבי כל סוגי היצירות;

6- עשיית יצירה נגזרת, ועשיית הפעולות המנויות לעיל ביצירה הנגזרת כאמור – לגבי יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית;

7- השכרה כאמור – לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.

8-  העתקה של יצירה היא עשיית עותק של היצירה בכל צורה מוחשית, לרבות –

* אחסון של היצירה באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר;

* עשיית עותק תלת–ממדי של יצירה דו–ממדית;

* עשיית עותק דו–ממדי של יצירה תלת–ממדית;

* העתקה ארעית של היצירה.

* ביצוע פומבי של יצירה הוא השמעתה או הצגתה בציבור, במישרין או באמצעות מכשיר.

9- שידור של יצירה הוא העברה קווית או אלחוטית, של צלילים, מראות או שילוב של צלילים ומראות, הכלולים ביצירה, לציבור.

 העמדה לרשות הציבור , עשיית יצירה נגזרת היא עשיית יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת, כגון תרגום או עיבוד.

עשיית יצירה נגזרת :

1- השכרה של יצירה היא השכרת עותקים פיזיים של היצירה לציבור, לצורכי מסחר, למעט השכרה של תוכנת מחשב או של תקליט המהווים חלק בלתי נפרד מחפץ אחר שהוא המושכר העיקרי.

2-  השכרה על ידי ספריה ציבורית או ספריה של מוסד חינוך, אינה בגדר השכרה לצורכי מסחר; השר רשאי לקבוע סוגי ספריות ציבוריות וסוגי מוסדות חינוך, שהוראות סעיף זה יחולו עליהם. 

בעלות בזכות יוצרים

1- היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה;

2- המפיק של תקליט הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים בתקליט.

3-  מעביד הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה על ידי עובדו , אלא אם כן הוסכם אחרת.

 4-  ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם כן הוסכם אחרת .

5- ביצירה שהיא דיוקן או צילום של אירוע משפחתי או של אירוע פרטי אחר, שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה הוא המזמין, אלא אם כן הוסכם אחרת.

6- המדינה היא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה או שהוזמנה על ידה או על ידי עובד המדינה , אלא אם כן הוסכם אחרת;

7- זכות יוצרים ניתנת להעברה בחוזה או על פי דין, ורשאי בעל הזכות לתת לגביה רישיון ייחודי או רישיון שאינו ייחודי.

* העברת זכות היוצרים או מתן הרישיון, כאמור לעיל , יכול שיהיו לגבי זכות היוצרים, כולה או חלקה, וניתן להגבילם למקום מסוים, לתקופה מסוימת או לעשיית פעולה מסוימת ביצירה.

* חוזה להעברת זכות יוצרים או למתן רישיון ייחודי לגביה, טעון מסמך בכתב.

8- "רישיון ייחודי" – רישיון המעניק לבעליו זכות ייחודית לעשות פעולה מהפעולות המפורטות בחוק זכויות היוצרים, כפי שנקבע בו, ומגביל את בעל זכות היוצרים מלעשות ומלהרשות לאחר לעשות פעולה כאמור.

 

שימושים מותרים

לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין השאר :

1-מטרת השימוש ואופיו;

2-אופי היצירה שבה נעשה השימוש;

3-היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;

4-השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.

5-השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב שימוש לשימוש הוגן.

** שימוש ביצירה בהליכים משפטיים או בהליכים מינהליים לפי דין, לרבות דיווח על הליכים אלה, מותר בהיקף המוצדק בשים לב למטרת השימוש כאמור.

(לפי " רשומות ספר החוקים 2119 של מדינת ישראל " )

 

 

נושאים קשורים :

תוכן אינטרנט

מהותו של "קניין רוחני"

העתקת תוכן מוגן

תוכן מוגן וחוק זכויות היוצרים

אכיפה וקנסות- הפרה ועונשין

חוקים רלוונטיים

 חוק סינון תכנים

תוכנות לסינון תכנים

הפטנט

 

 

 


עורך דין פלילי | זר שוקולדים | עורך דין אינטרנט |